Technical Stack

Technical Stack dùng để chỉ một nhóm các ngôn ngữ lập trình và phần mềm được công ty dùng để phát triển trong các dự án của họ. Ví dụ: Facebook sử dụng PHP, React, Flux, RocksDB,…; Airbnb sử dụng Javascript, nginx, React, Java, Redis,…

Hãy vào https://stackshare.io/stacks để xem các công ty công nghệ lớn trên thế giới đang sử dụng Techstack gì.

Tech Stack của của công ty start-up tôi làm việc (thời điểm 2018): Python cho Back-end, VueJS cho Front-end, MongoDB cho Cơ sở dữ liệu, Gitlab để quản lý source code, Confluence cho việc quản lý document, Redmine cho quản lý dự án, Discord để trao đổi công việc…

Design Stack

Design Stack là các công cụ được sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm của một team Product.

Design Stack ở team tôi (thời điểm 2018): Figma để thiết kế Wireframe, thiết kế UI và Prototype; Notion để quản lý tài liệu phát triển sản phẩm; Dropbox để lưu trữ file; Discord để trao đổi công việc.

Technical Stack hay Design Stack của team bạn hay công ty bạn đang sử dụng là gì?

%d người thích bài này: